Arvokas, uhanalainen, suojeltu luonto

Etelä-Konneveden eräluonnon arvokkaaseen eläin- ja kasvilajistoon kuuluu monia uhanalaisia ja reliktilajeja. Alue on lisäksi tunnettu villin järvitaimenen kutupaikka. Etelä-Konneveden huomattavan suurilla järvenselillä esiintyy myös merkittävää selkävesilinnustoa ja monipuolista maalinnustoa. Alue onkin myös näistä syistä tutkimus- ja opetuskohteena arvokas.

 

 

Konnevesi-Kalaja-Niinivuori-Natura 2000 -alueella esiintyvät luonto- ja lintudirektiivin luontotyypit ja lajit

Luontodirektiivin
luontotyypit

Hiekkamaiden niukkaravinteiset vedet (84 %)
Kasvipeitteiset silikaattikalliot (1 %)
Kallioiden pioneerikasvillisuus (1 %)
Boreaaliset luonnonmetsät (4 %)

Luontodirektiivin
liitteen II lajit

Liito-orava, mustatattiainen, saukko

Lintudirektiivin
liitteen I linnut

Harmaapäätikka, helmipöllö, huuhkaja, kalatiira,
kehrääjä, kuikka, kurki, liro, mehiläishaukka, metso,
palokärki, peltosirkku, pikkulepinkäinen, pohjantikka,
pyy, varpuspöllö, viirupöllö

Muuttolinnut

Hiirihaukka, kanahaukka, koskikara, metsähanhi,
mustalintu, nuolihaukka, rantasipi, tavi, tuulihaukka

Muuta lajistoa

Ilves, karhu, pikkutikka, harjus, järvitaimen, kivisimppu,
pikkunahkiainen, siika, jättikatka, äimäsara, haapariippusammal,
haisukurjenpolvi, hytymaljakas, kalliohatikka,
kalliokielo, lehtopalsami, metsälehmus, metsänemä,
munasammal, pahtanurmikka, pahtarikko,
pikkutervakko, raidantuoksukääpä, soikkokaksikko,
tummaraunioinen, varstasara, vilukko

Lähde: www.ymparisto.fi