Metsähallituksen toimet

Metsähallituksen luontopalvelut tekee parhaillaan selvityksiä kovakuoriais- ja kääpälajistosta Kalajanvuoren-Enonniemen alueella. Aikaisemmissa selvityksissä alueelta on löytynyt uhanalaisia ja harvinaisia lajeja, jotka ovat riippuvaisia vanhoista metsistä ja suurista haavoista.

Kesän 2012 inventoinneissa Kalajanvuoren-Enonniemen alueen huomattavan rehevistä lehto- ja korpinotkelmista on löytynyt mm. uusia hytymaljakkaan esiintymiä. Tällä hetkellä luontopalvelut selvittää lisäksi koko Etelä-Konneveden alueen valtion mailla sijaitsevien lehtojen ja lehmusmetsiköiden sekä rehevien soiden hoito- ja ennallistamistarvetta ja kartoittaa alueelta mahdollisesti poistettavia istutuskuusikoita. Enonniemessä hoitotarvetta vähentää majavien asuminen alueella, sillä eläimet ovat padonneet ojitetut suojuotit.

Kesällä 2012 Metsähallituksen kulttuuriperintösuunnittelijat tekivät alueella arkeologisen kulttuuriperintöinventoinnin. Dokumentoiduista 24 kulttuuriperintökohteesta vanhimmat ovat kolme kivikautista (5000–2000 eKr.) asuinpaikkaa sekä esihistoriallinen hauta (1500 eKr. – 1000 jKr.). Karsikkopuita, jotka ajoittuvat 1800-luvulle, dokumentoitiin kymmenen. Lisäksi inventoinnissa löydettiin kaskeamisen jälkiä, kuten nauriskuoppia sekä jäännöksiä rakennuksistaja savotta- ja uittotoiminnasta. Löydöt kertovat mm. Konneveden saarten asuttamisesta ja kaskeamisesta.

Alkukesällä 2012 Metsähallituksen luontopalvelut teki Etelä-Konnevedellä mittavan ennallistamispolton, kun Asta-myrskyn runtelema Iso-Häntiäisen saari poltettiin. Saaren puusto oli kaatunut myrskyssä lähes kokonaan, joten polton avulla  luonnontilaisen nuoren metsän kehitys saatiin uuteen vauhtiin. Ennallistamispoltoilla luodaan elintilaa monille harvinaisille tai uhanalaisille lajeille, jotka ovat taantuneet luonnollisten metsäpalojen vähennyttyä ja joille metsäpalon myötä syntyvä paahteinen pienilmasto ja palanut puuaines on elinehto. Luonnonhoitotoimenpiteitä on tehty myös vuonna 2010, jolloin Metsähallituksen luontopalvelut poisti kuusia lehtimetsistä Iso-Jaakossa ja Suosalossa parantaakseen lehtimetsistä riippuvaisen lajiston elinolosuhteita.

Metsähallitus on tehnyt hoito- ja käyttösuunnitelman laatimisen Etelä-Konneveden suojelualuekokonaisuudelle. Suunnittelualue rajautuu Etelä-Konneveden järvialtaan ympäristöön pääosin Konnevesi-Kalaja-Niinivuori-Natura 2000 -alueen mukaisesti. Muita suunnittelualueeseen kuuluvia kohteita ovat Kalajanvuoren alueella sijaitsevat valtion maat ja Natura-alueeseen rajautuvat Kalajanvuoren yksityinen suojelualue ja Vuori-Kalajan letto sekä erillinen Toussunlinnan Natura 2000 -alue Rautalammilla. Ympäristöministeriö vahvisti Etelä-Konneveden kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelman 24.9.2015.